Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

ANBI gegevens / Financiën

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

PGOSfeed

RSS

Share |

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Hiervoor wordt aan de kerkleden  naast de collecten in de kerkdiensten, jaarlijks gevraagd om een bijdrage (Kerkbalansbijdrage) voor het algemene kerkelijk werk.

Onze gemeente bezit naast een historisch kerkgebouw, bijgebouwen een pastorie en geldmiddelen. De opbrengsten hiervan worden aangewend voor onderhoud van de gebouwen en het algemene kerkenwerk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen of een specifiek project ( BRIMsubsidie).

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen van voor de predikant, kerkelijk werker en aan de organisatie van de kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor de kerkdiensten. (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (organisten, vrijwilligers) en aan bijdrage voor de het in stand houden van het landelijke kerkenwerk (landelijk quotum). Onder de “kosten van beheer” zijn opgenomen de kosten voor administratie, bestuur en en beheer kerkelijke bezittingen.

Menu

ANBI PGOS

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën